Sandvika vel

Tilsluttet Velforbundet

Vedtekter for Sandvika vel

Stiftet 1939

Vedtatt 14. februar 2011.

Avløser vedtekter fra 27. april 1957 med senere endringer.

§ 1. Navn og virkeområde

Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika-grenda i Stange kommune. Virkeområdet dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, Fjetrehagan, samt Mjøslia til og med Nordsveen gård. Velet er tilsluttet Velforbundet.

§2. Formål

2.1. Velets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området, samt å arbeide for å utvikle et trygt og godt bomiljø.

2.2. Velet er partipolitisk uavhengig.

2.3. Velets styre kan ved behov samarbeide med andre foreninger og institusjoner i området.

2.4. Velet skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen, andre offentlige instanser, samt andre aktører.

2.5. Velet skal se til at det tas natur- og miljøhensyn i dets virkeområde.

§3. Medlemskap

Alle som bor eller har eiendom innenfor velets avgrensede område og som betaler fastsatt kontingent er medlem i Velet. Kontingenten gir også rett til medlemskap for ektefelle/samboer og andre husstandsmedlemmer. Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må det kunne dokumenteres at gyldig medlemskontingent er innbetalt. Det telles kun én stemme pr. husstand.

§4. Ledelse

4.1. Velet ledes av et styre som er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av fem medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem, samt to varamedlemmer. En fra styret bør fortrinnsvis rykke opp som leder når ny leder skal velges. Alle velges på årsmøtet for to år om gangen, unntatt leder som velges for ett år. Bortsett fra leder, konstituerer styret seg selv. Varamedlemmene har møterett på alle styremøter.

4.2. Styret skal iverksette årsmøtets vedtak, stå for velets daglige ledelse, forvalte velets eiendeler og eiendommer og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser.

Styret skal også oppnevne komitéer eller utpeke personer til å løse spesielle oppgaver ved behov.

Styret skal ellers etter beste evne oppfylle velets formål etter de vedtekter som til enhver tid gjelder.

4.3. Styret holder møte når leder bestemmer eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Leder eller i dennes fravær, nestleder, leder styrets møter. Til møtet skal det foreligge en saksliste. Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke står på sakslisten.

4.4. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt to styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

4.5. Alle saker og korrespondanse skal legges fram på styremøtene. Styrets vedtak skal protokollføres.

4.6. Leder har disposisjonsrett over velets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til å gjennomføre de tiltak som årsmøtet har bestemt. Alle utbetalinger skal foretas av kasserer. Regnskapsperioden er fra 1.1.–31.12.

4.7. Et styremedlem er inhabil når vedkommende er part i saken, enten profesjonelt eller privat, en i vedkommendes nærmeste familie er part i saken, eller man har nær relasjon til en av partene.

§5. Medlemsmøter

Medlemsmøter skal holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Møtet kunngjøres minst fjorten dager i forveien. Saker som skal behandles på møtet kunngjøres ved dagsorden. Stemmerett utøves ved personlig frammøte. Vedtak fattes ved alminnelig flertall.

§6. Årsmøtet

6.1. Årsmøtet er velforeningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes i februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og skal kunngjøres minst 14 dager i forveien. Kandidater til tillitsverv, jf. § 4.1, og saker til årsmøtet må være innsendt innen den fristen som styret har bestemt.

Innkallingen skal inneholde saksliste som angir kandidater til tillitsverv og de saker som skal behandles. Det skal bare fattes vedtak i de saker som er angitt i sakslisten. Kun personlig fremmøte gir stemmerett. Vedtak fattes ved simpelt flertall.

6.2. Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap og kontingent for kommende år, samt innkomne forslag. Saker av spesiell betydning, økonomisk eller på annen måte, skal fremlegges årsmøtet for beslutning. Årsmøtet holder også valg av de tillitsvalgte som er nevnt under § 4.1. Årsmøtet skal også velge en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer, samt et varamedlem. Det kan også velges de arbeidskomitéer og oppsynsmenn som velet etter valgkomiteens eller styrets innstilling finner det nødvendig å ha for å ivareta aktuelle arbeidsoppgaver.

6.3. Årsmøtet velger en dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Alle vedtak protokollføres og gjøres tilgjengelig for samtlige medlemmer.

§7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når en fjerdedel av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme regler som under § 6.

§8. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall og må vedtas på årsmøtet.

§9. Oppløsning av velforeningen

Forslag om oppløsning eller deling av velet kan kun behandles på det ordinære årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom flertall, innkalles det så til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere hvor det på nytt må stemmes med 2/3 flertall.

Hvis velforeningen blir besluttet oppløst skal eiendommer og øvrige midler forvaltes av Stange kommune. Midlene skal brukes til formål innenfor velets virkeområde, og i tråd med vedtektene.

gulveis_sandvika_liten (14K)