Sandvika vel

Tilsluttet Velforbundet

Saker

Denne siden oppsummerer de sakene Sandvika Vel har arbeidet med de siste årene.

2011

Lekeplasser og friområder: Disse ble utbedret etter vernerunde fra Stange kommune. Dagens lekeplasser er i nå rimelig god forfatning og tilfredsstiller krav til sikkerhet.

Båthavna: Ny brygge ferdigstilt. Flere mindre utbedringer er gjort og området ferdigstilles i 2012.

Skøytebana: Planlegging av området også til sommerbruk.

2010

Nytt kajakkhus: I båthavna oppføres det et nytt kajakkhus som skal kunne lagre 16 farkoster. I tillegg får huset en bod i bakkant til redskaper for vedlikehold av friområdet. Det er fortsatt 3 ledige plasser for kajakk/kano. En plass/andel koster NOK 6300 som en engangssum. Klikk her for mer info.

Avhending av strandeiendom: På grunn av stadige interessekonfliter tok Sandvika Vel kontakt med Stange komune med forespørsel om kommunen kunne overta Velets 15 mål store strandeiendom nord i Sandvika. På årsmøtet 15.2 ble saken utsatt i påvente av en bedre utredning av saken.

Konflikt angående furutre: På strandeiendommen står det en solitær furu. Naboer ønsket denne felt fordi den tok utstikt. Første henvendelse om saken kom i 2005. Styret konfererte med kommunegartneren som var klar på at slike solitære furutrær bør få stå. Styret har derfor sagt nei til felling flere ganger siden 2005. I 2009 tilspisset saken seg da velet mottok brev fra motpartens advokat. I forliksrådet i februar 2010 fikk velet en fraværsdom mot seg. Eneste måten å hindre felling var da å få omgjort fraværsdommen i tingretten. Styret utarbeidet en juridisk vurdering som konkluderte med at velet hadde en god sak. På dette grunnlaget valgte styret å ta saken videre til tingretten. Før vi kom så langt ble det imidlertid inngått forlik og furua fikk stå.

2009

Oppgradering av skøytebanen: Det søkes om spillemidler for å oppgradere skøytebanen med nytt vant, samt anlegge håndballbane, basketballbane og sandvolleyballbane for sommerbruk. Søknaden ble akseptert, men må vente i kø – kanskje 2–3 år.

Forslag til ny båthavn: Sandvika Vel anket avslaget fra Fylkesmannen vedr utvidelse av Sandvika Vels båthavn, men fikk til slutt endelig avslag fra Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim.

Oppgradering av stier: Stien fra undergangen ved Slettavegen til Fjetreskogen ble utbedret og oppgradert med et bredt subbuslag.

2008

Forslag til ny båthavn: Sandvika Vel søkte Fylkesmannen om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for Åkersvika naturreservat, men fikk avslag.

Fotballbanen i Skolevegen: Det har vært samtaler med Block Watne angående utviklingen av dette friområdet ifm utbyggingen av Nedre Tømte.

Oppgradering av stier: Stiene i Nordstad II-området ble oppgradert med subbus.

2007

Stedsanalyse Ottestad: I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for Ottestad engasjerte Stange kommune et konsulentfirma til å lage en såkalt stedsanalyse. Den inneholder fakta og skisser – og mye historikk som nok kun de færreste kjenner til. Stedsanalysen er tilgjengelig (ca. 7 MB)

Forslag til ny båthavn: Sandvika Vel har sendt et brev med skisse til Stange kommune med forespørsel om dialog vedr oppgradering av båthavna og friområdet rundt. Prosessen startet med et møte i båthavnforeningen 3.10.2007. Både Stange kommunen og Fylkesmannen må godkjenne planene før de kan realiseres.

Fartsdemper Sandvikavegen: Etter flere år med «masing» lykkes det til slutt å få anlagt fartsdempere i Sandvikavegen. Dette ble blant annet slått opp i Hamar arbeiderblad 21.08.2007 (PDF).

2006

Kommunedelplan Ottestad: Kommunen har igangsatt prosess med kommunedelplan for Ottestad. I den forbindelse arrangerte Sandvika Vel et boblemøte 7.11.2006. Alle idéene ble sendt inn i et brev til kommunen. Sandvika Vel deltar også i en arbeidsgruppe nedsatt av kommunen.

Reguleringsplan for Fjetrehagan: BoligPartner har utarbeidet reguleringsplan for Fjetrehagan. 99 nye boenheter er planlagt, hvorav 16 eneboliger. Stange kommune la planen ut til offentlig ettersyn. Sandvika vel kom i den forbindelse med et høringsinnspill. Endelig reguleringsplan forventes å foreligge ved påsketider 2007.

Parkering på Esso-tomta: Parkering av tunge biler på Esso-tomta med tilhørende støy- og eksosutslipp er en plage for naboene. Sandvika Vel har tatt opp problemet med kommunen. Stange kommune har avholdt flere møter, både med naboene, Velforeningen og Esso. Høsten 2006 ble det oppnådd enighet med Esso. Esso sa opp kontrakten med Thoresens Transport fra og med 01.10.2006. Saken ble slått opp i Hamar arbeiderblad 29.09.2006.

Reguleringsplan for Gjøviken: Reguleringsplanen for Gjøviken ble lagt ut for offentlig ettersyn med frist for innspill 10.03.2006. Sandvika Vel har spesielt kommentert i sitt innspill at bebyggelsen er planlagt svært nær Mjøsa.

Lekeplassen i Fagerlivegen: Lekeplassen ble i løpet av 2006 oppgradert med helt nye lekeapparater. Stor takk til alle som bidro.

2005

Nye boligfelt:

For begge felt vil Velet bidra til at friområder og lekeplasser blir ivaretatt.

Lekeplassen i Fagerlivegen er demontert og nye lekeapparater er kjøpt inn. Disse vil bli montert våren 2006.

Trafikksikkerhetstiltak i Sandvikaveien: Etter en prosess mot Statens Vegvesen og med bistand fra Stange kommune, har nå Statens Vegvesen revurdert sitt standpunkt og går nå inn for en fartsgrense på 50 km/t på strekningen Ideal Wasa – Kavlebruvegen. Nye skilt ble satt opp vinteren 2005/06.

Lekeplassen i Fjordvegen er rustet opp.med nye lekeapparater som blant annet er finansiert av Vel-foreningen. Kommunegartner Rognlien godkjente anlegget på befaring 13.05.2005. Se bilder.

Utbedringer i Åsvika og i båthavna: I forbindelse med at Velet satt på rundt 300 kubikkmeter organisk overskuddsmasse (se saken under) ble det startet en prosess for å vurdere og få tillatelse til å benytte massen til å forbedre friarealer som Velet disponerer. I Åsvika (helt nord i Sandvika) er Velet grunneier. Området var i tidligere tider et populært friområde. I dag er det tildels sumpete og tustete. Påfylling av masse og tilsåing av plen vil kunne forbedre dette. I båthavna var det også et potensial for å forlenge plenen mot nord. Der gikk terrenget ned i en skråning/dump. Velet søkte både fylkesmannen og kommunen om tillatelse til å gjennomføre disse tiltakene. Brevet til fylkesmannen beskriver tiltaket nærmere og inneholder også kartskisser. Nabovarsler ble sendt sendt, og både fylkesmannen og kommunen har gitt tillatelse til å gjennomføre tiltaket. I Åsvika protesterte naboene i ettertid. En god dialog mellom Velet og naboene ble etablert, og man kom raskt til enighet. Naboene gjennomført i begynnelsen av mai en første dugnad hvor mye kratt ble ryddet vekk. I september ble deponert masse dratt utover (se bilde – Knut Solberg håndterer traktoren) og i løpet av oktober ble nye dugnader arrangert; mer kratt ble ryddet, massen ble finraket og sådd til. Våren 2006 vil ytterligere utbedringer finne sted, og det planlegges utplassering av sauer for å holde vegetasjonen i sjakk.

Den 30. mai ble det gjennomført dugnad i båthavna. Stein ble fjernet (se bilde av dugnadsgjengen), jord ble rakt utover, sådd og tromlet.

Flisansamling i Sandvika: Stranden i Sandvika er plaget med flis som flyter i vannet. Sandvika Vel forespurte Fylkesmannens miljøvernavdeling om tillatelse til å fjerne flisen. Tillatelse ble gitt i februar, og Sandvika Vel aksepterte et tilbud fra Bjørn Frenning Transport & Graving AS. Arbeidet ble utført i perioden 8.-12. april, som var innenfor fristen på 15. april som var satt av fylkesmannens miljøvernavdeling. Massen ble deponert i båthavna og i Åsvika.

2004

Nye lekeapparater: Arbeidet med å utplassere nye lekeapparater er i gang. Først ut er Slettavegen (november 2004) og Emil Nordbys vei (våren 2005).

2003

Ny skoleveg Vedtatt.

Barnehageutbygging Nordstad 1/2.

2001

Nedlegging av biblioteket: Bibliotekfilialen i Ottestad ble nedlagt i forbindelse med bygging av nytt bibliotek i Stangebyen. Sandvika vel protesterte mot nedleggingen og pekte på behovet for et kulturelt innhold i Ottestad.

Brev fra Sandvika vel til Stange kommune 19.08.2001.

gulveis_sandvika_liten (14K)